เว็บไซต์ของทางบริษัท Me-stock.com เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ด้านการบริการและจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและบางอย่างนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีมาตฐานคุณภาพของสินค้าเป็นเป้าหมายสำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นและทุ่มเทกับผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงขั้นตอนการผลิตเเละจัดส่ง เราคำนึงถึง คุณภาพที่ดีกว่า เเข็งเเรงกว่ารวดเร็วเเละปลอดภัยกว่า เเละยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเเละองค์กรเเละสิ่งสำคัญคือความพึงพอในด้านการบริการเเละราคาเป็นสำคัญเราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ รวมถึงบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา ตลอดจนมุ่งเน้นในการบริการ การจัดส่งสินค้าตลอด 24 ชม.การจัดส่ง สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ เเละส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าให้ตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความเเข็งเเรง,เเละขนาด ได้ผ่านการตรวจเช็คก่อนถึงมือลูกค้า

 นโยบายขอองเรา
-พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
-บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
-สร้างความพึพอใจของลูกค้า
-ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและเป็นธรรม
-ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
-ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมอย่างสมำเสมอ